Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

II Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego – wybrano Duże Projekty Infrastrukturalne 2018-03-20, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Najważniejsze decyzje podjęte podczas spotkania dotyczyły wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, przyjęcia  indykatywnego harmonogramu działań w Programie na rok 2018 oraz zatwierdzenie wieloletniego budżetu Pomocy Technicznej. 

WKM dokonał wyboru trzech projektów, które po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską otrzymają dofinansowanie ze środków Programu. Wybrano następujące projekty:

  1. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork (Etap 2)”;
  2. „Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego”;
  3. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

W ramach pierwszego projektu w Malborku zostanie przeprowadzona modernizacja bulwaru miejskiego, zostanie wybudowany punkt widokowy, edukacyjny plac zabaw, a także opracowana dokumentacja techniczna dotycząca renowacji zabytkowego ratusza. Po stronie rosyjskiej, w mieście Swietłyj również zostanie przeprowadzone modernizacja bulwaru oraz rewitalizacja parku miejskiego.

Projekt dotyczący transgranicznych tras rowerowych zakłada stworzenie wspólnej trasy rowerowej w obwodzie kaliningradzkim o łącznej długości 34 km. W ramach projektu zostanie przygotowany katalog tras rowerowych w obwodzie kaliningradzkim i północno-wschodniej Polsce oraz odbędą się wizyty studyjne.

Ostatni z projektów zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku ponad 1 km wraz
z budową mostu na rzece Łynie, co znacznie odciąży jedyny most w Bartoszycach. Po stronie rosyjskiej przeprowadzona zostanie modernizacja blisko 4 km ulic.

Na dofinansowanie Dużych Projektów Infrastrukturalnych Program przeznaczy prawie 12,5 mln euro ze środków unijnych oraz 3,4 mln euro z wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej do programu.

Przyjęty przez Komitet harmonogram działań przewiduje uruchomienie pierwszego naboru wniosków 16 kwietnia 2018 r. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do 16 lipca tego roku. Nabór będzie otwarty na wszystkie 4 cele tematyczne w  Programie. Szczegółowe informacje dotyczące naboru będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Galeria

II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego w Białymstoku