Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Zasady procedury odwoławczej 2018-11-23, Kategoria: Aktualności z programu

Chcielibyśmy poinformować, że po zakończeniu każdego etapu oceny wniosków i po otrzymaniu od Wspólnego Sekretariatu Technicznego oficjalnego powiadomienia o jej wynikach będą mogli Państwo skorzystać z procedury odwoławczej, określonej w punkcie 4.5 Podręcznika Programu część I – Wnioskodawca.

Podstawę do złożenia odwołania może stanowić naruszenie:

  • podstaw prawnych Programu lub właściwych przepisów prawa UE, polskiego lub rosyjskiego;
  • zasad naboru wniosków lub procedur regulujących proces oceny.

Instytucja Zarządzająca Programu będzie odpowiedzialna za rozpatrzenie odwołania. Tym samym, wszystkie odwołania będą składane do IZ za pośrednictwem WST nie później niż na 21 dni kalendarzowych (decyduje data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu nadania) od dnia otrzymania stosownego listu z WST za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Wszelkie odwołania złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Odwołanie powinno być:

  • sporządzone w języku angielskim,
  • wysłane pocztą elektroniczną do IZ za pośrednictwem WST (plru@plru.eu), a oryginał powinien zostać przesłany pocztą na adres WST,
  • podpisane przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta wiodącego,
  • sformułowane w sposób jasno i wyraźnie wskazujący na charakter naruszeń podstaw prawnych Programu, Rozporządzenia UE oraz procedur obowiązujących podczas naboru wniosków.

IZ udziela odpowiedzi na odwołanie w terminie 45 dni kalendarzowych od otrzymania odwołania pocztą elektroniczną (odwołanie powinno zostać następnie skierowane do IZ również pocztą tradycyjną). Odpowiedź IZ na odwołanie stanowi ostateczną decyzję ws. wniosku.