Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego 2022-12-30, Kategoria: Aktualności z programu

Podczas ostatniego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020, które odbyło się 7 grudnia 2022 r., podjęto następujące decyzje w konsekwencji rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę:

  • obniżenie maksymalnego dofinansowania unijnego dla partnerów rosyjskich do wysokości wypłaconych już zaliczek;
  • uznania wydatków partnerów rosyjskich za niekwalifikowalne (obejmujących wydatki poniesione i opłacone przed 24.02.2022 r.), których nie można wypłacić z powodu zawieszenia porozumienia finansowego;
  • skorzystania z mechanizmu współfinansowania w 100% dla wydatków ujętych w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata obrachunkowe rozpoczynające się odpowiednio 1 lipca 2021 r., 1 lipca 2022 r. i 1 lipca 2023 r. zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014-2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów;
  • wdrożenia przez Instytucję Zarządzającą uproszczonej procedury bezpośredniego odzyskiwania środków od partnerów na podstawie art. 14 Rozporządzenia (UE) 2022/2192;
  • mając na uwadze zamknięcie roku obrachunkowego 2020/2021 oraz brak przeprowadzenia audytów po stronie rosyjskiej (przed rosyjską agresją na Ukrainę) dotyczących wydatków w wysokości 559 342,24 EUR środków wkładu Unii Europejskiej, WKM uznaje ww. wydatek za niekwalifikowalny i upoważnia Instytucję Zarządzającą do przeprowadzenia procedury odzyskania ww. kwoty od beneficjentów, a w przypadku nieskutecznego odzyskiwania – do ich potrącenia z konta środków RU;
  • WKM upoważnia Instytucję Zarządzającą do potrącania należności pochodzących z nieprawidłowości lub kwot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów rosyjskich z konta środków RU.

Ponadto, jak potwierdziła Komisja Europejska, istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury odzyskiwania w odniesieniu do środków unijnych, które zostały już wypłacone beneficjentom rosyjskim, a które nie były przedmiotem audytu projektu (tj. audytu operacji). Instytucja Zarządzająca ma możliwość potrącenia należnej kwoty z rosyjskiego wkładu do Programu.

Komisja Europejska podkreśliła również, że żadne wydatki partnerów rosyjskich nie mogą zostać zaakceptowane, nawet sprzed daty granicznej (tj. sprzed 24.02.2022 r.), jeśli nie zostały one w pełni skontrolowane i zaudytowane.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1