Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Centrum Projektów Europejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://plru.eu.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-05.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają dodatkowych napisów 
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grupa Autograf

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wantoch-Rekowska, katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 722 81 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn (IV piętro)

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze i winda pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się jedna winda. Siedziba Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 mieści się na trzecim piętrze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku brak: pochylni, informacji głosowych (również w windzie), pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Naprzeciwko budynku, na ogólnodostępnym płatnym parkingu wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego na miejscu lub online. Aby skutecznie komunikować się z naszym Sekretariatem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (Centrum Projektów Europejskich), ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn,
  • wysłać e-mail na adres: plru@plru.eu
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 722 81 10,
  • skontaktować się osobiście z osobą trzecią, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15-16:15.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1