Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 06.05.2016, Kategoria: Szkolenia

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Konsultacje potrwają do 10 czerwca 2016 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.


Uwagi do projektu Programu

W celu zgłoszenia uwag na temat projektu Programu, prosimy o wypełnienie on-line właściwego formularza zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 10 czerwca 2016 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

W celu zapoznania się z projektem Programu prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Rozpatrzenie uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i przekazane pod obrady Wspólnego Komitetu Programującego odpowiedzialnego za przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Podstawowe informacje

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące 4 cele tematyczne:

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  • Ochrona środowiska, przeciwdziałanie oraz adaptacje do zmian klimatu;
  • Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  • Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.


Przewidywany budżet Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 to 61,3 mln euro (41,3 mln euro ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 20 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej).

Obszar programu będzie obejmował następujący obszar:

Obszar główny programu będą stanowić następujące podregiony:

  • po stronie polskiej: Gdański, Trójmiejski, Starogardzki, Elbląski, Olsztyński, Ełcki i Suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.


Obszar przyległy programu będą stanowić następujące podregiony:

  • po stronie polskiej: Słupski i Białostocki.


Na obszarze przyległym może zostać wydatkowane do 10% alokacji UE.

Instytucją Zarządzającą Programu będzie Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjami Krajowymi będą Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Wspólny Sekretariat Techniczny wskazany jako Instytucja Pośrednicząca będzie zlokalizowany w Olsztynie, w ramach struktur Centrum Projektów Europejskich.

Pobierz pliki - 3 wersje językowe projektu Programu (PDF):

Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (wersja zaakceptowana przez Wspólny Komitet Programujący - w języku angielskim)

Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (robocze tłumaczenie na język polski)

Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020  (robocze tłumaczenie na język rosyjski)