Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

O Programie

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować
co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).
Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne Programu
Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej
w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji.

Priorytety Programu
W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu:

 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.

Przykładowe działania w ramach poszczególnych priorytetów

Priorytet 1Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

 • Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i ochrony kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;
 • Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;
 • Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;
 • Wspólne tworzenie produktów turystycznych, przy jednoczesnym respektowaniu konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; wspólne projekty stymulujące współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa (wymiana dobrych praktyk i inne działania powiązane);
 • Ochrona, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 • Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;
 • Zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia;
 • Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • Tworzenie systemów informacji kulturowej;
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.

Priorytet 2Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

 • Wspólne projekty dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych takich jak parki, zasoby wodne itp.;
 • Transgraniczna współpraca na rzecz ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków;
 • Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia (w tym zanieczyszczenia powietrza) na transgranicznym obszarze, np. budowa/modernizacja urządzeń wodociągowych i oczyszczania ścieków, tworzenie/modernizacja systemów zbiórki odpadów i recyklingu, ekologiczne przechowywanie odpadów itp.;
 • Wspólne projekty dotyczące gospodarki zasobami wodnymi w związku ze zmianami klimatu (powodzie, susze, niedobory wody);
 • Wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z zasobów świeżej wody;
 • Wspólne monitorowanie warunków środowiskowych (powietrze, woda) na rzecz lepszej ochrony środowiska;
 • Rewitalizacja zanieczyszczonych terenów oraz obszarów stanowiących zagrożenie dla środowiska, w tym obszarów zdegradowanych;
 • Wspólne projekty na rzecz wspierania energooszczędności i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wodnej, wiatrowej, biomasy) na poziomie lokalnym/regionalnym;
 • Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana wiedzy w zakresie projektów dotyczących usług publicznych rozwiązujących wspólne wyzwania w zakresie zmian klimatu (pożary lasów, powodzie, susze, obfite opady śniegu, silne wiatry);
 • Wspólne działania na rzecz ochrony obszarów przybrzeżnych, w tym skuteczne gospodarowanie Morzem Bałtyckim i jego zasobami;
 • Wspólne opracowanie strategii i umiejętności oraz współpraca pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi (takimi jak parki, zasoby wodne itp.);
 • Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami w zakresie ochrony środowiska;
 • Wspólne działania mające na celu zapobieganie i łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie;
 • Wspieranie wspólnych działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia ludzi w wyniku zmian klimatu i zanieczyszczenia (sytuacje awaryjne, choroby związane z klimatem bądź zagrożenia zdrowotne);
 • Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wspólnych strategii, systemów zarządzania kryzysowego, systemów monitoringu i ostrzegania dla transgranicznego obszaru w związku z wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych;
 • Przygotowanie analiz, badań środowiskowych i strategii, które pomagają radzić sobie z transgranicznymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy stanu wody, jak również przygotowanie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z ochroną środowiska.

Priorytet 3Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.

 • Wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;
 • Wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego;
 • Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych;
 • Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji dla systemów transportowych;
 • Wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków;
 • Wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;
 • Rozwój i poprawa przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu);
 • Wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT;
 • Wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych;
 • Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.

 

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1